Przejdź do: Ogłoszenia i komunikaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 maja 2023 r.

Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 A , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292032 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 A.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony
  31 grudnia 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
  ryzykiem istotnym dla Spółki,
  b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena
  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony
  31 grudnia 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok
  zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Selena za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2022.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
  obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich
  obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
  Nadzorczej Selena FM S.A. za rok 2022.
 21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Więcej informacji znajduje się wraz załącznikami znajduje się w strefie Walne Zgromadzienia.

Zobacz także

Zapytanie ofertowe  – wybór audytora dla Grupy Selena na lata 2024- 2026 (złożenie ofert do 6 grudnia 2023 r.)

16.11.2023
Zobacz szczegóły

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 

06.11.2020
Zobacz szczegóły

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

23.10.2020
Zobacz szczegóły

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

09.10.2020
Zobacz szczegóły