Przejdź do: Ogłoszenia i komunikaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 maja 2023 r.

Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 A , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292032 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 A.

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony
  31 grudnia 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
  ryzykiem istotnym dla Spółki,
  b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena
  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony
  31 grudnia 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok
  zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Selena za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2022.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
  obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich
  obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
  Nadzorczej Selena FM S.A. za rok 2022.
 21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Więcej informacji znajduje się wraz załącznikami znajduje się w strefie Walne Zgromadzienia.

Zobacz także

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 maja 2024 r.

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Zapytanie ofertowe  – wybór audytora dla Grupy Selena na lata 2024- 2026 (złożenie ofert do 6 grudnia 2023 r.)

16.11.2023
Zobacz szczegóły

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 

06.11.2020
Zobacz szczegóły

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

23.10.2020
Zobacz szczegóły