Przejdź do: Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe  – wybór audytora dla Grupy Selena na lata 2024- 2026 (złożenie ofert do 6 grudnia 2023 r.)

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dokonania badania sprawozdań finansowych Grupy Selena i raportów niefinansowych Grupy Selena oraz oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A. na lata 2024-2026.

Ofertę w języku polskim prosimy o dostarczenie do dnia 6 grudnia 2023 r. (środa) w wersji elektronicznej na adres: magdalena.iwaniec@selena.com.

Zakres oferty (Usługi): Jesteśmy zainteresowani zawarciem umowy na lata 2024-2026 w zakresie corocznego dokonywania:

  • Część I – badania i przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z ustalonym zakresem przedmiotowym i podmiotowym;
  • Część II – badania  raportów niefinansowych zgodnie z ustalonym zakresem przedmiotowym i podmiotowym;
  • Część III – oceny przez biegłego rewidenta Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A. za dany rok, w związku z zapisami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Selena FM S.A. dopuszcza złożenie oferty zarówno na całość zapytania ofertowego, jak i na niektóre jego części (dwie lub jedną).

Selena FM S.A. zastrzega sobie prawo wyboru spotkania z wybranymi podmiotami.

Selena FM S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub jej części, w szczególności zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert osobno dla każdej z części I – III wskazanych w zakresie oferty.

Przed złożeniem oferty proszę o kontakt mailowy z:

Magdalena Anna Iwaniec

Dyrektorka Biura Zarządu

magdalena.iwaniec@selena.com

która przekaże niezbędne dokumenty dotyczące zapytania ofertowego (zakres podmiotowy i przedmiotowy dla część I i II zapytanie ofertowego, zestawienie zawierające informacje o ofercie, umowę o zachowaniu poufności).

Wszelkie pytania proszę kierować również na ww. adres mailowy.

Zobacz także

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 maja 2023 r.

28.04.2023
Zobacz szczegóły

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 

06.11.2020
Zobacz szczegóły

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

23.10.2020
Zobacz szczegóły

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

09.10.2020
Zobacz szczegóły