Przejdź do: Ogłoszenia i komunikaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 maja 2024 r.

Pobierz

Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 A , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS 0000292032 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2,w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, któreodbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 A,piętro 13, sala 13.07 (sala Earth).

Porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony
  31 grudnia 2023 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
  zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy
  Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok
  zakończony 31 grudnia 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony
  31 grudnia 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia
  2023 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena
  za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
 16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2023 oraz przeznaczenia
  części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich
  obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
  przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
  w celu ich umorzenia.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia kadencji Rady Nadzorczej w związku ze zmianą Statutu Spółki.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
 25. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
  i Rady Nadzorczej Selena FM S.A. za rok 2023.
 28. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Więcej informacji znajduje się wraz załącznikami znajduje się w strefie Walne Zgromadzienia.

Pobierz

Zobacz także

Zapytanie ofertowe  – wybór audytora dla Grupy Selena na lata 2024- 2026 (złożenie ofert do 6 grudnia 2023 r.)

16.11.2023
Zobacz szczegóły

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 maja 2023 r.

28.04.2023
Zobacz szczegóły

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 

06.11.2020
Zobacz szczegóły

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

23.10.2020
Zobacz szczegóły