Przejdź do: Ogłoszenia i komunikaty

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 

Zarząd spółki Selena FM S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki serii A do złożenia dokumentów tych akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem:

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, w dni robocze w godz. 9-16.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepisy ustawy.

Zobacz także

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 maja 2024 r.

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Zapytanie ofertowe  – wybór audytora dla Grupy Selena na lata 2024- 2026 (złożenie ofert do 6 grudnia 2023 r.)

16.11.2023
Zobacz szczegóły

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 maja 2023 r.

28.04.2023
Zobacz szczegóły

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

23.10.2020
Zobacz szczegóły