Przejdź do: Ogłoszenia i komunikaty

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 

Zarząd spółki Selena FM S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki serii A do złożenia dokumentów tych akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pod adresem:

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, w dni robocze w godz. 9-16.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepisy ustawy.

Zobacz także

Zapytanie ofertowe  – wybór audytora dla Grupy Selena na lata 2024- 2026 (złożenie ofert do 6 grudnia 2023 r.)

16.11.2023
Zobacz szczegóły

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 maja 2023 r.

28.04.2023
Zobacz szczegóły

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

23.10.2020
Zobacz szczegóły

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

09.10.2020
Zobacz szczegóły