Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: znacząca poprawa rentowności operacyjnej

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2012 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,06 mld […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2012 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,06 mld zł, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do analogicznego okresu 2011. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,3 min, a zysk operacyjny (EBIT) 27 min zł, czyli był ponad pięciokrotnie wyższy niż w 2011 roku.

Spółka zredukowała w 2012 roku koszty operacyjne. Udział kosztów do przychodów ze sprzedaży zmniejszono w obszarze sprzedaży i marketingu do 16,2%, a udział kosztów ogólnego zarządu do 7,3%. Marża brutto na sprzedaży wzrosła do poziomu 27,6%. Są to efekty m.in. programów zwiększenia efektywności operacyjnej i obniżania kosztów funkcjonowania Grupy rozpoczętych na początku ubiegłego roku. Na wynik netto Grupy Selena w 2012 roku wpływ miały: niekorzystne kształtowanie się kursu złotówki do euro oraz duże obciążenie kosztami finansowymi.

Na przychody ze sprzedaży Grupy Selena bezpośredni wpływ miała koniunktura na rynkach międzynarodowych. Największy wzrost sprzedaży zanotowano w Europie Wschodniej – niemal 20%. W Polsce, zwłaszcza w drugiej połowie roku, widoczne było znaczne spowolnienie. Na rynkach Europy Centralnej utrzymywała się stagnacja. Szczególnie ciężka sytuacja panowała na południu kontynentu, co przełożyło się na spadek sprzedaży w Hiszpanii. Pomimo wzrostu obrotów w 2012 roku, Chiny wciąż pozostają trudnym rynkiem dla Seleny, jak dla niemal każdej firmy europejskiej.

Rok 2012 przyniósł wyzwania na wielu naszych rynkach ze względu na spowolnienie gospodarcze, które szczególnie wyraźnie dotknęło branżę budowlaną. Spadki w Europie Centralnej i Zachodniej skompensowaliśmy wzrostami sprzedaży w Europie Wschodniej i Azji Centralnej, w rezultacie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w całej Grupie na poziomie 4%. Selena kontynuowała podjęte wcześniej zobowiązania, a tym samym – po latach akwizycji i dynamicznego rozwoju organicznego – skupiliśmy się na poprawie rentowności, konsolidacji biznesowej i integracji nowych podmiotów oraz redukcji zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Poprawa rentowności operacyjnej pochodziła ze wzrostu sprzedaży, częściowej odbudowy marży i obniżki kosztów. Zainicjowane działania mają charakter długofalowy i będą kontynuowane w roku 2013, w celu zapewnienia mocnego fundamentu do dalszego rozwoju„- powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

W najbliższych miesiącach Grupa Selena spodziewa się kontynuacji trendów obserwowanych w 2012 roku, czyli stagnacji na większości rynków europejskich i dalszych wzrostów w Rosji, na Ukrainie i Azji Centralnej. Kontynuowane będą programy o charakterze restrukturyzacyjno-optymalizacyjnym. Ponadto Selena zwiększy nakłady na działalność badawczo-rozwojową koncentrując się na dostarczaniu i wprowadzaniu nowych, wyżej marżowych produktów na rynek.

Zobacz także

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły

Selena najbardziej innowacyjną firmą z Listy 2000 „Rzeczpospolitej”

07.12.2023
Zobacz szczegóły