Selena: wyniki finansowe za I kwartał 2013

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w I kwartale 2013 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 184,2 […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w I kwartale 2013 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 184,2 min zł, co oznacza utrzymanie poziomu z I kwartału 2012 roku. Podobnie, zysk brutto w analizowanym okresie wyniósł 50,6 min zł (wzrost o 0,3% w stosunku do roku ubiegłego).

Na przychody ze sprzedaży Grupy Selena bezpośredni wpływ miała koniunktura na rynkach międzynarodowych. Największy wzrost zanotowano w Europie Wschodniej i Azji Centralnej – łącznie, w Rosji, na Ukrainie oraz w Kazachstanie obroty Seleny były wyższe o 36%. W Polsce oraz na rynkach Europy Centralnej widoczne było znaczne spowolnienie. Oprócz utrzymującej się stagnacji gospodarczej kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży była ostra i długa zima, co szczególnie odbiło się na wynikach marca. Trudna sytuacja wciąż panowała także na południu kontynentu, co znalazło odzwierciedlenie w spadku sprzedaży w Hiszpanii.

W I kwartale 2013 spółka kontynuowała procesy optymalizacyjno-restrukturyzacyjne, dzięki którym zmniejszyła m.in. koszty sprzedaży i marketingu oraz ogólnego zarządu o 9%. Z uwagi na przedłużającą się zimę, w niektórych rejonach geograficznych działania marketingowe zostały odłożone w czasie. W ostatnich miesiącach nastąpiła stabilizacja cen większości surowców, które stanowią istotny składnik kosztów wytworzenia. Działalność Seleny charakteryzuje wyraźna sezonowość ze względu na niższą aktywność w branży budowlanej w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych. Tym samym sprzedaż w pierwszym kwartale z reguły wynosi ok. 15% rocznych obrotów.

Pierwszy kwartał 2013 roku, a w szczególności marzec, był trudny ze względu na trwającą od wielu miesięcy stagnację oraz przedłużającą się w Europie zimę. Jednakże, dzięki dywersyfikacji rynków zbytu, spowolnienie to udało nam się skompensować na rynkach rosnących. Tym samym utrzymaliśmy sprzedaż i masę marży na poziomie pierwszego kwartału roku 2012. Wynik operacyjny EBIT w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, skorygowany o zdarzenia jednorazowe, był lepszy o 3,5 min zł. Wynik netto, po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych, poprawił się o 11,2 min zł, na co w I kwartale 2013 roku pozytywny wpływ miały różnice kursowe. W tym roku, kontynuujemy realizację programów optymalizacyjno-restrukturyzacyjnych, których efekty widać w poprawiającej się systematycznie rentowności spółki” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza Seleny FM SA pozytywnie zaopiniowała rekomendowaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez zarząd Grupy Selena wypłatę dywidendy w wysokości 8,7 min zł, co daje 0,38 zł na akcję. ZWZA podejmie decyzję w tej sprawie w dniu 18 czerwca 2013 roku.

W najbliższych miesiącach Selena spodziewa się wzrostu sprzedaży wynikającego z sezonowego ożywienia branży budowlanej. Jednakże na większości rynków europejskich spółka nie oczekuje ogólnej poprawy koniunktury.

Zobacz także

Tysiąc nowych drzew we Wrocławiu od Grupy Selena

11.05.2023
Zobacz szczegóły

Lider musi rozumieć otaczający go świat i być za niego odpowiedzialny

05.05.2023
Zobacz szczegóły

Selena Experience. Budowanie przyszłości #5: Drabina kariery (Michał Okulowski)

28.04.2023
Zobacz szczegóły
Nowa Siedziba Seleny 2023

Grupa Selena z dobrymi wynikami w 2022 roku

21.04.2023
Zobacz szczegóły