Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: wyniki finansowe za I kwartał 2013

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w I kwartale 2013 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 184,2 […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w I kwartale 2013 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 184,2 min zł, co oznacza utrzymanie poziomu z I kwartału 2012 roku. Podobnie, zysk brutto w analizowanym okresie wyniósł 50,6 min zł (wzrost o 0,3% w stosunku do roku ubiegłego).

Na przychody ze sprzedaży Grupy Selena bezpośredni wpływ miała koniunktura na rynkach międzynarodowych. Największy wzrost zanotowano w Europie Wschodniej i Azji Centralnej – łącznie, w Rosji, na Ukrainie oraz w Kazachstanie obroty Seleny były wyższe o 36%. W Polsce oraz na rynkach Europy Centralnej widoczne było znaczne spowolnienie. Oprócz utrzymującej się stagnacji gospodarczej kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży była ostra i długa zima, co szczególnie odbiło się na wynikach marca. Trudna sytuacja wciąż panowała także na południu kontynentu, co znalazło odzwierciedlenie w spadku sprzedaży w Hiszpanii.

W I kwartale 2013 spółka kontynuowała procesy optymalizacyjno-restrukturyzacyjne, dzięki którym zmniejszyła m.in. koszty sprzedaży i marketingu oraz ogólnego zarządu o 9%. Z uwagi na przedłużającą się zimę, w niektórych rejonach geograficznych działania marketingowe zostały odłożone w czasie. W ostatnich miesiącach nastąpiła stabilizacja cen większości surowców, które stanowią istotny składnik kosztów wytworzenia. Działalność Seleny charakteryzuje wyraźna sezonowość ze względu na niższą aktywność w branży budowlanej w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych. Tym samym sprzedaż w pierwszym kwartale z reguły wynosi ok. 15% rocznych obrotów.

Pierwszy kwartał 2013 roku, a w szczególności marzec, był trudny ze względu na trwającą od wielu miesięcy stagnację oraz przedłużającą się w Europie zimę. Jednakże, dzięki dywersyfikacji rynków zbytu, spowolnienie to udało nam się skompensować na rynkach rosnących. Tym samym utrzymaliśmy sprzedaż i masę marży na poziomie pierwszego kwartału roku 2012. Wynik operacyjny EBIT w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, skorygowany o zdarzenia jednorazowe, był lepszy o 3,5 min zł. Wynik netto, po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych, poprawił się o 11,2 min zł, na co w I kwartale 2013 roku pozytywny wpływ miały różnice kursowe. W tym roku, kontynuujemy realizację programów optymalizacyjno-restrukturyzacyjnych, których efekty widać w poprawiającej się systematycznie rentowności spółki” – powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza Seleny FM SA pozytywnie zaopiniowała rekomendowaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez zarząd Grupy Selena wypłatę dywidendy w wysokości 8,7 min zł, co daje 0,38 zł na akcję. ZWZA podejmie decyzję w tej sprawie w dniu 18 czerwca 2013 roku.

W najbliższych miesiącach Selena spodziewa się wzrostu sprzedaży wynikającego z sezonowego ożywienia branży budowlanej. Jednakże na większości rynków europejskich spółka nie oczekuje ogólnej poprawy koniunktury.

Zobacz także

Budownictwo modułowe: innowacyjne rozwiązanie dla przyszłości budownictwa

07.03.2024
Zobacz szczegóły

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły