Przejdź do: Centrum prasowe

Selena: wyniki finansowe za 2014 rok

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2014 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 mld zł, […]

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w 2014 roku osiągnęła narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 mld zł, co oznacza poziom roku ubiegłego. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 65,5 mln zł i wzrósł o ponad 15 mln zł rok do roku, a zysk netto wyniósł 21 mln zł i był porównywalny z wynikiem osiągniętym w 2013 roku.

Sytuacja na kluczowych rynkach Grupy Selena była w roku 2014 zróżnicowana. Selena odnotowała istotne spadki sprzedaży na dużym i ważnym rynku rosyjskim. Zjawisko to zostało dodatkowo pogłębione znaczącymi spadkami kursu rubla do euro. Jeśli chodzi o inne rynki, w Polsce, po bardzo dobrych wynikach pierwszej połowy roku, w drugim półroczu nastąpiło osłabienie. W ujęciu rocznym Selena zanotowała sprzedaż polskiej spółki dystrybucyjnej o 2,5% wyższą niż w roku 2013. Satysfakcjonujące i stabilne wzrosty sprzedaży Grupa odnotowała na rynkach: tureckim, hiszpańskim oraz obu Ameryk: w Brazylii i USA. W rejonie Europy Środkowej, podobnie jak rok wcześniej, trwała wyraźna stagnacja i spadek popytu. W ujęciu globalnym, mimo wysoce niesprzyjających warunków, Selena zanotowała sprzedaż na poziomie 1,1 mld zł, co oznacza utrzymanie poziomu sprzedaży porównywalnego do roku 2013.

W roku 2014 Selena kontynuowała trend poprawy wyniku operacyjnego. Zanotowany EBIT wyniósł 65,5 mln zł, wobec 50 mln zł w roku poprzednim. Źródeł poprawy należy upatrywać m.in. w zwiększeniu rentowności spółek dotąd charakteryzujących się niską efektywnością, kompensowaniu na innych rynkach strat sprzedaży w Rosji oraz rozpoczętych działaniach zmierzających do większej dywersyfikacji źródeł dochodu Grupy oraz wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów pozwalających na generowanie wyższych marż. Zysk netto Seleny wyniósł blisko 21 mln zł, co oznacza poziom roku poprzedniego. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na jego kształtowanie był negatywny wpływ kursów walut, ze szczególnie dotkliwym negatywnym wpływem rosyjskiego rubla i ukraińskiej hrywny.

„Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym poprawiliśmy wynik operacyjny osiągnięty przez Grupę Selena. Nie było to zadanie łatwe wobec niespodziewanych zdarzeń, którym musieliśmy stawić czoło. Kryzys na Wschodzie Europy, a szczególnie na kluczowym dla nas rynku rosyjskim, negatywnie wpłynął na rentowność naszego biznesu. W tej sytuacji, naszym sukcesem jest poprawa wyniku operacyjnego Grupy, skuteczna reorientacja geograficzna sprzedaży i skompensowanie strat poniesionych w Rosji na innych rynkach.

W nadchodzących kwartałach będziemy się koncentrować na realizacji strategii. W związku z kryzysem Rosja-Ukraina musieliśmy dokonać jej częściowej aktualizacji, czego rezultatem jest m.in. przeniesienie koncentracji naszych operacji na rynki pozostające poza wpływami kryzysu wschodniego. Kontynuować będziemy rozwój innowacyjnych produktów ze szczególnym uwzględnieniem ociepleń, materiałów suchych i hydroizolacji oraz będziemy dalej wzmacniać pozycję na światowych rynkach w grupie produktowej klejów i uszczelniaczy. Będziemy też w dalszym ciągu prowadzić liczne projekty poprawy efektywności operacyjnej w obszarze procesów produkcyjnych, zakupowych, logistycznych oraz badawczo-rozwojowych”– powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Selena FM SA, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena.

Selena liczy się z możliwością utrzymania obecnej sytuacji gospodarczej na rynku rosyjskim. Wobec prognozowanego niewielkiego ożywienia gospodarczego w na swoich pozostałych rynkach, Grupa tym bardziej będzie kontynuować działania nakierowane na doskonalenie operacyjne. W roku 2014 przyniosły one zauważalne efekty, co zostało docenione również przez otoczenie zewnętrzne. Selena została m.in. wyróżniona Gospodarczą Nagrodą Prezydenta RP w kategorii Trwały Sukces. Nagrodę w tej kategorii przyznano po raz pierwszy.

Zobacz także

Do Zarządu Grupy Selena dołącza Walter Brattinga jako Chief Commercial Officer

23.02.2024
Zobacz szczegóły

Jak utrzymać całoroczny komfort cieplny w budynku – rozwiązania, które dodatkowo podnoszą jego efektywność energetyczną

07.02.2024
Zobacz szczegóły

Selena FM laureatem Konkursu Innowator ESG 2023

20.12.2023
Zobacz szczegóły

Selena najbardziej innowacyjną firmą z Listy 2000 „Rzeczpospolitej”

07.12.2023
Zobacz szczegóły