Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Nasze zobowiązania w kluczowych obszarach.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są globalnym wezwaniem do działania na rzecz lepszego świata. Ogłoszone w 2015 roku mają położyć kres ubóstwu, chronić planetę i zapewnić dobrobyt społeczny.

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
W Grupie Selena czujemy się zobowiązani do podejmowania działań na rzecz sprawiedliwego, bardziej zrównoważonego świata. Spośród siedemnastu globalnych celów zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, dziesięć z nich ma dla nas szczególne znaczenie.
Dbałość o zdrowe warunki pracy, rozwój pracowników i dobrobyt społeczny
Dokładamy najwyższych starań w zakresie zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa w miejscu pracy zarówno naszych pracowników, jak i użytkowników naszych produktów. Nasze technologie zapewniają bezpieczeństwo stosowania naszych wyrobów, jak również znacząco zmniejszają obciążenia z tytułu pracy fizycznej wykonawców budowlanych. Najważniejszym kapitałem Seleny są ludzie, dlatego dbamy o rozwój kompetencji pracowników, promocję talentów bez względu na pochodzenie, płeć, wiek oraz wspieramy różnorodność. Nasze produkty, rozwiązania i technologie budowlane zapewniają wysoki komfort życia w budynkach przy jednoczesnym szacunku dla wspólnego dobra, jakim jest czystość środowiska.
Wymiana specjalistycznej wiedzy i doświadczeń na rzecz zrównoważonego budownictwa
Nieustannie dzielimy się naszą specjalistyczną wiedzą z szerokim gronem interesariuszy. Jesteśmy aktywni w tym obszarze zarówno na polu instytucjonalnym, jak i w indywidualnych relacjach z profesjonalnymi budowniczymi. To w ich rękach znajduje się finalna jakość budynku oddawanego do użytku, dlatego skupiamy się na wymianie doświadczeń, testach i szkoleniach produktowych. Rozwijamy nasze zespoły odpowiedzialne za innowacje w obszarze produktów wspierających zrównoważone budownictwo oraz zarządzanie procesami w ramach zrównoważonego rozwoju naszej Grupy.
Efektywność energetyczna i pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
Koncertujemy nasze wysiłki na pozyskaniu czystej energii. Inwestujemy w energię ze źródeł odnawialnych oraz stale minimalizujemy jej zużycie paliw poprzez sukcesywne modernizacje zakładów produkcyjnych. Wdrażamy rozwiązania przyczyniające się do ograniczania zużycia energii oraz inspirujemy wśród pracowników dobre nawyki w zakresie oszczędności. W naszych laboratoriach prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad zmniejszeniem energochłonności procesów produkcyjnych. Nasze produkty i rozwiązania systemowe przyczyniają się do podniesienia efektywności energetycznej budynków, a tym samym do zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową do ich ogrzewania i chłodzenia. Dbamy, aby nasze innowacje produktowe i rozwiązania systemowe charakteryzowały się znacząco zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię podczas ich montażuw obiektach budowlanych i inżynieryjnych.
Wsparcie lokalnych rynków i społeczności
Odpowiedzialny rozwój jest dla nas bardzo istotnym elementem prowadzenia biznesu. Dzięki tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy przyczyniamy się do rozwoju kompetencji lokalnych społeczności, a prowadzone przez nas badania i wprowadzane innowacje mają zasadniczy wpływ na wzrost poziomu innowacyjności w regionach i krajach, w których działamy. Interdyscyplinarne, międzynarodowe zespoły pozwalają nam wypracowywać rozwiązania dedykowane lokalnym warunkom budowalnym i zróżnicowanym strefom klimatycznym w trosce o zrównoważony rozwój budownictwa na kilku kontynentach.
Innowacyjne produkty i infrastruktura
Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie badawcze, wprowadzając innowacje w obszarze produktów, systemów budowlanych, procesów i infrastruktury. Nasze technologie wspierają zrównoważony przemysł i zrównoważone budownictwo. Operując na rynkach blisko 100 krajów, angażujemy naszych interesariuszy w międzynarodowe współdziałanie na rzecz rozwoju społecznego i regionalnego oraz efektywnego wykorzystania zasobów.
Równość szans i promocja różnorodności
Dbałość o równość w zakresie płci, wyznania, poglądów, pochodzenia, (nie)pełnosprawności oraz formy zatrudnienia reprezentuje sposób, w jaki umożliwiamy ludziom odgrywanie aktywnej roli w ich społecznościach i gospodarce. Promujemy równe szanse oraz różnorodność w miejscu pracy. Dla wszystkich pracowników Grupy Selena zasady dostępu do awansu, rozwoju i szkoleń są jasne, transparentne i ogólnodostępne. Przykładamy bardzo dużą wagę do tego, aby stosowane przez nas kryteria, decydujące o przyznaniu wszelkiego rodzaju benefitów, były przejrzyste, obiektywne oraz niedyskryminujące.
Zrównoważone środowiskowo i energooszczędne budynki
Życie w miastach, czyli ośrodkach kultury i nauki, przemysłu i produktywności, jak również rozwoju społecznego, pozwala lepiej realizować zasadę równości. W obliczu wyzwań związanych z postępującą urbanizacją, dostarczamy produkty, rozwiązania i technologie budowlane, które wspierają zrównoważony rozwój oraz przyczyniają się do efektywnego wykorzystania zasobów. Jesteśmy partnerem dla instytucji oraz inwestorów indywidualnych w certyfikacji środowiskowej nowobudowanych i rewitalizowanych budynków, czyniąc je lepszym miejscem do życia dla społeczności.
Zrównoważony cykl życia budynków i produktów
Nasze prace badawczo-rozwojowe skupiamy na innowacjach produktowych, poprawiających efektywność użytkowania budynków poprzez zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania i chłodzenia. Równolegle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami obniżającymi ślad węglowy, a także pochodzącymi ze źródeł bioodtwarzalnych. Nieustannie badamy i prowadzimy prace nad ograniczaniem wpływu naszych produktów na środowisko na każdym etapie ich cyklu życia przy użyciu metodologii LCA, co przedstawiamy w deklaracjach środowiskowych typu III (EPD). W rozwoju naszych produktów i działaniach produkcyjnych efektywnie wykorzystujemy zasoby oraz ograniczamy emisje i odpady. Pomagamy inwestorom budować w sposób bardziej zrównoważony i wydajny oraz osiągać ich własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Redukcja śladu środowiskowego
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic państwowych. Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska koncentruje się na programach wysokiej jakości i efektywności naszych produktów, efektywności środowiskowej produkcji i transportu, pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych i włączeniu gospodarki o obiegu zamkniętym do naszych działań, od projektowania produktu i jego opakowań, aż po recykling i odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Promujemy odpowiedzialne budownictwo, zapewniając przejrzyste informacje o wpływie środowiskowym naszych produktów na każdym etapie cyklu życia w postaci deklaracji środowiskowych typu III (EPD).
Otwarty dialog i współdziałanie
Nasze działania i silna pozycja rynkowa pozwalają nam realizować na forum publicznym nasze ambicje dotyczące zrównoważonego rozwoju, a dzięki temu prowadzić otwarty dialog o dekarbonizacji budownictwa ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Współpraca w tym obszarze na skalę międzynarodową, regionalną i lokalną jest niezbędna do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Wierzymy w korzyści płynące z partnerstwa, podejmując i angażując się we wspólne działania z instytucjami i organizacjami, podmiotami sektora publicznego i prywatnego.