Zobowiązania Grupy Selena

Zobowiązania Grupy Selena

Nasze kluczowe obszary rozwoju.

Budujemy bezpieczeństwo dla zrównoważonego świata odpowiedzialnie zarządzając naszymi potencjałami rozwoju w pięciu kluczowych obszarach.

INVESTORS
ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO
CERTYFIKACJA ŚRODOWISKOWA
GWARANCJA JAKOŚCI
JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Uruchomienie certyfikowanego programu
Build Green Rating System dla wyrobów
Grupy Selena.

Wprowadzenie polityki
Deklaracji Środowiskowych EPD.

Wzrost udziału wyrobów obniżających
ślad węglowy budynków.

FINANCE
ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO
ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE
PRZEŁOMOWA INNOWACYJNOŚĆ
ZRÓWNOWAŻONY WPŁYW
PRACE R&D

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie zarządczym oraz w ramach struktur całej Grupy Selena.

Zasilanie kluczowych zakładów produkcyjnych z odnawialnych źródeł energii.

Znaczące ograniczenie zużycia energii w procesie produkcji.

Wzrost nakładów inwestycyjnych na innowacje z obszaru zrównoważonego budownictwa.

END USERS
ERGONOMIA PRACY
ZDROWE WARUNKI PRACY
MINIMALIZACJA OBCIĄŻEŃ FIZYCZNYCH
KRÓTSZY CZAS MONTAŻU
KOOPERACJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Wzrost ilości godzin szkoleniowych poświęconych zrównoważonemu budownictwu.

Wzrost innowacji produktowych popartych walidacją ze strony grup profesjonalnych budowniczych.

Wdrożenie programu oceny ergonomicznej stanowisk pracy w całej Grupie Selena.

Wdrożenie programu automatyzacji i robotyzacji stanowisk pracy w zakładach produkcyjnych.

EMPLOYEES
DOBROBYT SPOŁECZNY
POSZANOWANIE RÓŻNORODNOŚCI
RÓWNOŚĆ SZANS
BEZPIECZNE WARUNKI PRACY
DOSKONALENIE KOMPETENCJI

Obniżenie wskaźnika wypadkowości we wszystkich spółkach Grupy Selena.

Wsparcie lokalnych społeczności poprzez angażowanie pracowników w wolontariat.

Wdrożenie programu projektów skupionych na innowacyjności, realizowanych przez międzynarodowe, multidyscyplinarne zespoły.

Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez programy rozwojowe na wszystkich poziomach organizacji.

Podniesienie wskaźnika zaangażowania pracowników mierzone corocznym badaniem Gallup Survey.

CLIMATE
REDUKCJA ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO
REDUKCJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
SZACUNEK DO ZASOBÓW NATURALNYCH
PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE ODPADAMI

Osiągnięcie neutralności węglowej, w tym poprzez stopniowe ograniczanie emisji gazów cieplarnianych o 5% rocznie.

Wykorzystanie w produkcji komponentów obniżających ślad węglowy wyrobów.

Wzrost udziału w ofercie wyrobów obniżających ślad środowiskowy budynków.

Wdrożenie polityki zarządzania śladem węglowym organizacji i wyrobów.

Zintegrowane zarządzenie środowiskowe.