Przejdź do: Centrum prasowe

Selena – dalszy wzrost sprzedaży

Grupa Selena w I kwartale 2011 roku osiągnęła przychody ze sprzeda ży w wysokości 170 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w […]

Grupa Selena w I kwartale 2011 roku osiągnęła przychody ze sprzeda ży w wysokości 170 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do analogicznego okresu roku 2010. Selena podtrzymuje deklarację o wypłacie dywidendy w wysokości 30% skonsolidowanego zysku rocznego za rok 2010. Do końca 2011 roku Grupa oczekuje 15% wzrostu sprzedaż y.

Największy wzrost w I kwartale 2011 roku Grupa Selena odnotowała na rynku krajowym. Wraz z dokonanymi przez Grupę w ostatnim czasie akwizycjami, oferta została rozszerzona o nowy asortyment. Sprzedaż  tych produktów na rynku polskim w  pierwszych trzech miesiącach 2011 roku wzrosła o 50%. Na strategicznych rynkach wschodnich – w Rosji, Kazachstanie oraz na Ukrainie – przychody Grupy ze sprzedaż y zwiększyły się o 30%. Wyniki odnotowane na rynkach Europy Centralnejrównież wykazują wyraźne ożywienie i wzrost..

W I kwartale 2011 Grupa Selena odnotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 10,6 mln złoraz stratę netto w wysokości 4,3 mln zł. Na EBIT i wynik netto istotny wpływ miały zdarzenia jednorazowe:

  • Znaczący wzrost cen podstawowych surowców wykorzystywanych do wytwarzania produktów Grupy;
  • Rezerwa w wysokości 3 mln zł założona przez Selenę na restrukturyzację w Turcji; jednocześnie, dzięki redukcji zadłużenia w wysokości 5,5 mln zł, turecka spółka Polyfoam odnotowała poprawę wyniku netto za I kwartał 2011;
  • Niekorzystne różnice kursowe, zwłaszcza w Kazachstanie, Turcji, na Ukrainie oraz w Chinach spowodowały straty w wysokości ok. 5,5 mln zł;
  • Koszty uruchomienia i rozruchu spółki chińskiej w Nantongu..

Pierwszy kwartał to zazwyczaj trudny okres dla wszystkich firm z branży budowlanej, która charakteryzuje się wyraźną sezonowością. Nie jest jednak prognostykiem wyniku rocznego. Wyniki finansowe pierwszych trzech miesięcy roku są zwykle niższe od tych osiągniętych w drugim półroczu. W analogicznym okresie 2010 roku Selena odnotowała podobne rezultaty. O wyniku rocznym decydować będą wyniki kwartałów II i III. Podtrzymujemy deklaracje o wypłacie dywidendy w wysokości 30% skonsolidowanego zysku rocznego za rok 2010. W całym 2011 roku spodziewamy się ponad 15% wzrostu sprzedaż y w stosunku do roku 2010” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu SELENA FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

W roku 2011 Grupa Selena zamierza skoncentrować się na integracji dotychczas przejętych firmwykorzystaniu efektów synergii, aby w sposób organiczny kontynuować rozwój sprzedaż y i zwiększać efektywność ekonomiczną.

W 2010 i 2011 roku Grupa Selena zrealizowała liczne inwestycje, wśród których największe to:

  • objecie 100% udziałów lidera na iberyjskim rynku uszczelniaczy i klejów w Hiszpanii – „Industrias Quimicas Löwenberg” SL (Quilosa). Od lipca 2009 roku Grupa posiadała już pakiet większościowy (51%) w hiszpańskiej spółce. Na mocy umowy sprzedaż y w  marcu 2011 nabyła pozostałe 49%.
  • przejęcie 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacyjnych „Izolacja – Matizol” SA z Gorlic.Inwestycja zapewniła Selenie nowe kompetencje produkcyjne oraz pozwoliła na rozbudowanie wachlarza oferowanych produktów o wyroby dekarskie oraz rozwiązania przeznaczone dla budownictwa obiektowego.
  • uruchomienie produkcji seryjnej w nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym pian montażowych w Nantongu – specjalnej strefie ekonomicznej w Chinach. Inwestycja pozwala spółce na zwiększenie mocy produkcyjnych. Docelowa wielkość sprzedaż y z tej fabryki wyniesie ponad 30 mln euro rocznie.

Priorytetem Grupy Selena na najbliższe trzy kwartały 2011 roku będzie rozwój organiczny. Grupa nie zamierza jednak zrezygnować z przejmowania nowych podmiotów o rozsądnych wycenach. W kręgu zainteresowania Seleny stale znajdują się firmy z branży materiałów budowlanych, oferujące produkty komplementarne względem oferty Grupy, działające na rynkach Europy i Azji, o obrotach rzędu od kilku do kilkudziesięciu milionów euro. Źródłem finansowania ewentualnych akwizycji będą środki własne oraz kapitał dłużny.

Grupa Selena w 2010 roku odnotowała przychody ze sprzedaż y w wysokości 879 mln zł, co oznacza wzrost o 37% wobec 641 mln zł w 2009 roku. Zysk brutto na sprzedaż y wyniósł w tym okresie 267 mln zł i zwiększył się o 23% wobec ubiegłego roku. Działania handlowe prowadzone są przez własne spółki Grupy Selena na 4 kontynentach, co pozwala realizować zamówienia na rynkach ponad 50 państw. W  2010 roku eksport stanowił 67% przychodów Grupy ze sprzedaży ogółem.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły