Przejdź do: Centrum prasowe

Grupa Selena – 650 mln zł przychodów dzięki akwizycjom

Grupa Selena osiągnęła narastająco po 4 kwartałach 2009 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 651,1 mln zł wobec 529,6 mln zł w roku […]

Grupa Selena osiągnęła narastająco po 4 kwartałach 2009 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 651,1 mln zł wobec 529,6 mln zł w roku 2008, co oznacza wzrost o 23%. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w tym okresie 233,5 mln zł i zwiększył się o 45%. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 20,9 mln zł (wobec 7,7 mln zł w 2008). Zysk netto wyniósł 4,7 mln zł.

Wyniki Grupy Selena za 2009 rok to efekt rozwoju organicznego oraz konsekwentnie prowadzonej strategii akwizycyjnej. Pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej Selena realizowała założone cele, koncentrując się na wzmocnieniu globalnej sieci dystrybucji oraz konsolidacji nowych podmiotów. W 2009 roku dokonano przejęcia spółki „Quilosa” – producenta i lidera segmentu klejów i uszczelniaczy na rynku hiszpańskim – oraz spółki dystrybucyjnej „Kvadro” w Rosji.

Dzięki dokonanym transakcjom Selena wzmocniła swoją pozycję w Europie południowej oraz na rynku rosyjskim, a sprzedaż Grupy na rynkach zagranicznych wzrosła o 94,2 mln zł. Kluczowy wpływ na zwiększenie przychodów z działalności zagranicznej wywarła konsolidacja wyników hiszpańskiej spółki „Quilosa” za okres lipiec – grudzień 2009, które wyniosły ponad 67 mln zł. Istotny wpływ na wyniki miał także rozwój organiczny i wzrost przychodów na pozostałych rynkach Grupy Selena, w szczególności w Turcji, na Ukrainie i w Chinach.

Wzrost sprzedaży na rynku krajowym o 27,3 mln zł to efekt zwiększenia sprzedaży do dotychczasowych kontrahentów, pozyskania nowych klientów oraz rozwoju sprzedaży nowych grup produktowych (m.in. systemy ociepleń Tytan EOS).

Na wyniki pozytywnie oddziaływała relacja kursów euro do złotówki, która wpłynęła na poprawę rentowności sprzedaży eksportowej oraz na spadek kosztów surowców produkcyjnych.

Ze względu na trwające spowolnienie gospodarcze, rok 2009 był dla branży budowlanej trudnym okresem. Na większości rynków, w których działamy, odnotowano spadki PKB, a liczba inwestycji w budownictwie mieszkaniowym znacznie spadła, co w bezpośredni sposób przekłada się na popyt na artykuły budowlane. Pomimo tego udało nam się osiągnąć wzrost przychodów i marży brutto, na co wpływ miały zarówno zrealizowane akwizycje, jak i wzrost organiczny. Uzyskane wyniki są efektem przyjętej strategii i globalnego modelu działania, który zmniejsza ryzyko związane ze spadkiem koniunktury na poszczególnych rynkach regionalnych. Aż 65,3% przychodów Grupy Selena za 2009 rok pochodziło z działalności zagranicznej” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu SELENA FM SA, spółki kierującej działalnością Grupy.

Po czterech kwartałach 2009 roku Grupa Selena odnotowała spadek zysku netto do 4,7 mln zł, czego przyczyną było utworzenie odpisu aktualizacyjnego należności od rosyjskiego dystrybutora w kwocie 18,0 mln zł.

Grupa nadal utrzymuje niski poziom skonsolidowanego zadłużenia netto oraz wykazuje zdolność generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co daje podstawy do stabilnego prowadzenia działalności operacyjnej w 2010 roku oraz pozwala na realizację dalszych celów akwizycyjnych.

W roku 2010 Grupa Selena będzie kontynuować dotychczasową strategię ekspansji geograficznej. W dalszym ciągu priorytetowym kierunkiem rozwoju będą Chiny, gdzie trwa rozbudowa sieci sprzedaży, a z końcem 2010 roku planowane jest uruchomienie produkcji pian i klejów w zakładzie w strefie ekonomicznej Nantong. Należy zaznaczyć, że wpływ inwestycji podejmowanych na rynku chińskim na poziom przychodów ze sprzedaży zacznie być odczuwalny dopiero w roku 2011. Plany Grupy Selena na rok bieżący zakładają też dalszą integrację spółki „Quilosa”.

Na rynku polskim Selena oczekuje obecnie na decyzję UOKiK odnośnie zakupu spółki „Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja – Matizol SA” – producenta pap i gontów dachowych. Integracja spółki Izolacje Matizol znacznie wzmocni pozycję Seleny w segmencie produktów dekarskich i bezpośrednio wpłynie na przychody Grupy.

Grupa Selena będzie także kontynuować strategię rozwoju przez akwizycje na terenie Europy i Azji.

Perspektywy na rok 2010 oceniamy z umiarkowanym optymizmem. Ze względu na mniejszą ilość pozwoleń na budowę wydanych w roku 2009, koniunktura w branży budowlanej w roku 2010 nie poprawi się. Na rynku krajowym spodziewany jest nieduży wzrost PKB o około 2%, natomiast na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej zakładamy niewielkie ożywienie gospodarcze i wzrost PKB o 2-4%. Sytuacja w Europie Zachodniej pozostanie bez zmian. Pomimo niekorzystnych prognoz dla budownictwa oczekujemy, że dzięki przeprowadzonym przez Grupę akwizycjom oraz inwestycjom przychody ze sprzedaży w roku 2010 wzrosną” – szacuje Krzysztof Domarecki.

Zobacz także

Selena zwiększyła swoją rentowność i wypracowała 4,5 mln euro zysku w I kwartale 2024

29.05.2024
Zobacz szczegóły
Pianoklej Do Murowania Tytan Professional®

Szybkie i trwałe rozwiązanie dla branży budowlanej – pianoklej

23.05.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena wśród laureatów prestiżowych rankingów Forbesa i Buildera

25.04.2024
Zobacz szczegóły

Grupa Selena prezentuje wyniki finansowe za 2023 rok. Firma koncentruje się na rozwoju w Europie Zachodniej

17.04.2024
Zobacz szczegóły