Compliance ma na celu tworzenie Kultury i Ładu Korporacyjnego dla Całej Grupy Selena

Kulturę korporacyjną Grupy kształtują wartości takie jak : odpowiedzialność, innowacyjność, przywództwo, prostota i satysfakcja użytkownika. Ład korporacyjny w Grupie oparty jest na transparentności i legalności realizowanych działań. Kulturę i Ład Korporacyjny tworzą wszyscy współpracujący z Grupą Selena!

Dlaczego Kultura i Ład Korporacyjny jest ważny dla Grupy Kapitałowej Selena?

Kultura korporacyjna jest gwarantem standardów, spaja pracowników, daje poczucie wewnętrznej stabilizacji, wyznacza wspólne cele.

Budowanie kultury organizacyjnej odbywa się wielotorowo – poczynając od analizy ryzyka, identyfikacji zdarzeń kryzowych, poprzez wdrażanie dokumentacji, szkolenia i kształtowanie zwyczajów w Grupie jak i we współpracy z kontrahentami, kończąc na bieżącym monitoringu wewnętrznym, audycie oraz doradztwie.

W związku z notowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Selena FM S.A. zobowiązana jest do przestrzegania zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych jako Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie.

Kultura Compliance w Grupie Kapitałowej Selena wyznacza jednolite i spójne standardy w zakresie zarządzania zgodnością z wymaganiami:

  • obowiązujących przepisów prawa,
  • wewnętrznych regulacji,
  • przyjętych standardów postępowania,
  • norm etycznych obowiązujących w Grupie Selena.

Ład korporacyjny w Grupie Kapitałowej Selena oparty jest na transparentności i legalności realizowanych działań, a także na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa wszystkim współpracującym z Grupą Kapitałową Selena. W ramach realizowanych działań wypracowane zostały procesy, a także rozwiązania zapewniające skuteczność realizowanych operacji biznesowych zarówno we współpracy z kontrahentami jak i wewnątrz grupy w relacji pracownik – pracownik.

Dokumentacja obowiązująca w Grupie Kapitałowej Selena, zgodna jest z wymogami narzuconymi przez ustawodawcę, odpowiada Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wdrożona została poprzez szereg szkoleń pracowników.

Kultura i Ład Korporacyjny budowana jest w Grupie Kapitałowej Selena każdego dnia, poprzez regularne szkolenia, działania kontrolne i nadzorcze, a przede wszystkim poprzez budowanie świadomości każdego podmiotu rozpoczynającego współpracę z naszą Grupą.

GetRight – Program Compliance dla Grupy Selena

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

e-mail: compliance@selena.com