Relacje

inwestorskie

Struktura akcjonariatu

Stan na dzień 25.10.2021 r.

Według liczby głosów

4.97%13.74%81.29%
Syrius Investments S.a.r.l*: 81,29% (21 813 000 głosów).
Pozostali: 13,74% (3 686 254 głosów).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**: 4,97% (1 334 746 głosów).
* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego
** Stan na dzień 18 maja 2021 roku

Według liczby akcji

5.85%16.14%78.01%
Syrius Investments S.a.r.l*: 78,01% (17 813 000 akcji).
Pozostali: 16,14% (3 686 254 akcji).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**: 5,85% (1 334 746 akcji).
* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego
** Stan na dzień 18 maja 2021 roku

Podział akcji według typu

Seria akcji Struktura akcjonariatu

(powyżej 5%)

Liczba głosów Akcjonariat według

liczby głosów

Akcjonariat według

liczby akcji

A Syrius Investments S.a.r.l.* 8 000 000 29,81% 4 000 000
B Syrius Investments S.a.r.l.* 13 588 000 50,64% 13 588 000
C Syrius Investments S.a.r.l.* 225 000 0,84% 225 000
B Pozostali 136 000 0,51% 136 000
C Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** 1 334 746 4,97% 1 334 746
C Oferta publiczna 3 245 420 12,09% 3 245 420
D Oferta publiczna 110 000 0,41% 110 000
C Akcje Własne 194 834 0,73% 194 834

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego

** stan na dzień 18 maja 2021 roku

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 22 834 000 akcji, w tym:
4 000 000 akcji w serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję)
13 724 000 akcji zwykłych serii B
5 000 000 akcji zwykłych serii C
110 000 akcji zwykłych serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.