Relacje

inwestorskie

Struktura akcjonariatu

Stan na dzień 29.12.2021 r.

Według liczby głosów

Legenda:

Syrius Investments S.a.r.l*: 81,29% (21 813 000 głosów).
Pozostali: 9,29% (2 491 420 głosów).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**: 4,97% (1 334 746 głosów).
Akcje własne***: 4,45% (1 194 834 głosów).

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego

** Stan na dzień 18 maja 2021 roku

*** Prawo głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę nie może być wykonywane zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Według liczby akcji

Legenda:

Syrius Investments S.a.r.l*: 78,01% (17 813 000 akcji).
Pozostali: 10,91% (2 491 420 akcji).
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**: 5,85% (1 334 746 akcji).
Akcje własne: 5,23% (1 194 834 akcji).

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego

** Stan na dzień 18 maja 2021 roku

Podział akcji według typu

Seria akcji Struktura akcjonariatu

(powyżej 5%)

Liczba głosów Akcjonariat według

liczby głosów

Akcjonariat według

liczby akcji

A Syrius Investments S.a.r.l.* 8 000 000 29,81% 4 000 000
B Syrius Investments S.a.r.l.* 13 588 000 50,64% 13 588 000
C Syrius Investments S.a.r.l.* 225 000 0,84% 225 000
B Pozostali 136 000 0,51% 136 000
C Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** 1 334 746 4,97% 1 334 746
C Oferta publiczna 2 245 420 8,37% 2 245 420
D Oferta publiczna 110 000 0,41% 110 000
C Akcje Własne 1 194 834 4,45% 1 194 834

* Podmiot w 100% zależny od p. Krzysztofa Domareckiego

** stan na dzień 18 maja 2021 roku

Kapitał zakładowy emitenta tworzy 22 834 000 akcji, w tym:
4 000 000 akcji w serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję)
13 724 000 akcji zwykłych serii B
5 000 000 akcji zwykłych serii C
110 000 akcji zwykłych serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.